Zarządzenie Nr 1066/07 z dnia 02 października 2007r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 303/3 o powierzchni 148 m2, położonej w Płocku przy ul. Środkowej.
Zarządzenie Nr 1066/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 02 października 2007r.

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 303/3 o powierzchni 148 m2, położonej w Płocku przy ul. Środkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r Nr 104 poz 708, z 2007r. Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468 ), § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje :

§ 1.

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 303/3 o powierzchni 148 m2 położonej w Płocku przy ulicy Środkowej, objętej umową sprzedaży warunkowej z dnia 13 września 2007 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Zofię Bałdowską Rep. A – 6682/2007).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 października 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji