Zarządzenie Nr 1151/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego
ZARZĄDZENIE NR 1151/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego

Na podstawie § 8 ust. 1 i 5 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Krystynę Kowalewską – Sekretarza Miasta Płocka do:
1.podpisywania informacji dla pracowników Urzędu Miasta Płocka, o której mowa w art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) i w art. 13 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081).
2.analizowania i oceny oświadczeń pracowników Urzędu Miasta Płocka i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) oraz stwierdzania, czy dodatkowe zajęcia lub działalność gospodarcza prowadzone przez w/w osoby pozostają w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi wywołującymi uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3.zatwierdzania planów urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu Miasta Płocka.
4.podpisywania świadectw pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w czasie nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
5.przyjmowania zgłoszeń wypadków pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz podejmowania innych czynności związanych z postępowaniem powypadkowym, określonych we właściwych dokumentach zintegrowanego systemu zarządzania.

§ 2

Traci moc Zarządzenia Nr 380/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 152
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji