Zarządzenie Nr 1156/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Kościuszki 10 na lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Jakubowskiego 6 w Płocku.
Zarządzenie Nr 1156/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Kościuszki 10 na lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Jakubowskiego 6 w Płocku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r. Dz.U.Nr. 172, poz 1441 z 2005r. Dz.U.Nr. 17, poz.128 z 2006r.,Dz.U.Nr. 48, poz.327 z 2007r.) oraz § 2 ust.1, pkt 4 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r.ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271, poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r.) zmieniona uchwałą Nr 1009/XLVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231, poz 8550 z dnia 15 listopada 2006r.) zarządza się co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Zofii Bartczak do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Jakubowskiego 6, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 23,15 m2 , z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 120
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji