Zarządzenie Nr 2731/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów w ramach planu finansowego wydatków bieżących 2005 roku.

Zarządzenie Nr 2731/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów w ramach planu finansowego wydatków bieżących 2005 roku.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzeniem Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów jednostki, w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok wg. zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.


§ 2.


Ustalić termin zaciągnięcia zobowiązań z tytułu określonego w § 1 niniejszego Zarządzenia poprzez podpisanie umów nie wcześniej niż w 2005 roku.


§ 3.


Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań zostanie udzielone odrębnie.


§ 4.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Płocka
 
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 104
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji