Zarządzenie Nr 1490/04 z dnia 03 marca 2004r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1046/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE  Nr 1490/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 4 marca 2004 roku.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1046/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Nr 205/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach udziałem Gminy Płock, zarządzam:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 1046/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego, wobec błędnego określenia nazwy zadania inwestycyjnego oraz nazwy – charakterystyki środka trwałego w Załączniku Nr 2 p.n. ,,Zestawienie środków trwałych – Wykaz Rzeczowo-Finansowy” w wierszu nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1.w kolumnie p.t. Nazwa zadania inwestycyjnego zapis: ,,Studnia Głębinowa” zastępuje się zapisem: ,,Modernizacja ulica Grabówka II etap”,
2.w kolumnie p.t. Nazwa – Charakterystyka środka trwałego zapis: ,,Studnia głębinowa wiercona z rur dn 508 do głębokości 26,8 m. I dn 457 do głębokości 50,4 m. z zabudową filtra siatkowego i rurą nadfiltracyjną długości 13,3 m. w obsypce piaskowo-żwirowej” zastępuje się zapisem: ,,Wodociąg w ulicy Grabówka od wodociągu istniejącego do ulicy Norbertańskiej z rur Ø 110 PE – 300 mb”.


§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 620
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji