Zarządzenie Nr 4118/05 z dnia 03 listopada 2005r.
w sprawie rozszerzenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.

Zarządzenie Nr  4118/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 listopada 2005r.


w sprawie rozszerzenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.


Na podstawie art. 91 w związku z art. 92  ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 15680), art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej             i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., zmiany Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U.  z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132, poz.1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167 poz.1398) i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328) i Zarządzenia Nr 19/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 15 listopada 2005r. rozszerzyć skład członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku powołanego Zarządzeniem Nr 19/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2003r. o p. Wiktora Tołubińskiego  -  lekarza.

§ 2

Wymienionego w § 1 członka Zespołu powołuję na czas nieokreślony do odwołania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Zastępcy Prezydenta  ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 15 listopada 2005, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 098
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji