Zarządzenie Nr 1585/04 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie: nabycia przez Gminę Płock prawa własności działki niezabudowanej położonej w Płocku obręb Góry przy ul. Jaworowej oznaczonej nr ewidencyjnym xxx

Zarządzenie NR 1585/04

PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA

z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie: nabycia przez Gminę Płock prawa własności działki niezabudowanej położonej w Płocku obręb Góry przy ul. Jaworowej oznaczonej nr ewidencyjnym xxx

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806oraz z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568), w oparciu o art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543, ze zm.Dz.U z 2001r. Nr 129 poz.1447:Nr154 poz.1800: Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126 poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152 i Nr 162, poz.1568 i Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, Dz.U z 2004r Nr 6 poz.39) w związku z  § 1  Uchwały  Rady Miasta Płocka Nr795 /XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres 3 lat
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Płock prawa własności niezabudowanej działki położonej w Płocku – obręb Góry przy ulicy Jaworowej oznaczonej    nr ewidencyjnym  xxx o  pow. xxx  m2  stanowiącej własność  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


§ 2.


Zaakceptować cenę nabycia:
działka nr  xxx o pow. xxx  m2 położona w Płocku – obręb Góry
przy ul. Jaworowej na kwotę  xxxx zł


§ 3.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 4.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050   - wykupy gruntów  .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 marca 2004, godzina 14:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 580
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji