Zarządzenie Nr 1682/04 z dnia 09 kwietnia 2004r.
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntu SKARBU PAŃSTWA, z terminem płatności od 2005 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 1682/04
Prezydenta  Miasta  Płocka
z dnia 9 kwietnia 2004 roku


w  sprawie:   aktualizacji   opłat   rocznych  za  użytkowanie  wieczyste  i   trwały   zarząd  gruntu  SKARBU   PAŃSTWA,   z  terminem  płatności  od   2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568) oraz art. 77 ust. 1, 2, 3, art. 78 ust. 1 i art. 87 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz. U. z 2001 r.: Nr 129  poz. 1447, Nr  154 poz.1800, Dz. U. z 2002 r.: Nr 25 poz. 253,  Nr 74 poz. 676,  Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112,   Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r.:  Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz.720, Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr  203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U. z 2004 r.: Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177)   Prezydent  Miasta  Płocka   p o s t a n a w i a:

§ 1

1.Zarządzić wycenę gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych  oraz  w  trwałym  zarządzie  jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających  osobowości prawnej, wg załączonego do niniejszego zarządzenia załącznika  Nr  1.

2.Dokonać aktualizacji opłat rocznych w oparciu  o  nowe  wyceny i w  sposób  określony  w cytowanej wyżej ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.  543 z późn. zmianami)

§ 2

Niniejsze  zarządzenie  ogłosić  poprzez  podanie  jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w tutejszym Urzędzie.

 
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć: GEODECIE  MIASTA  PŁOCKA

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 13 kwietnia 2004, godzina 12:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 575
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji