Zarządzenie Nr 2240/08 z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku.
Zarządzenie Nr 2240/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr220 poz.1600, z 2007r. Nr 69 poz.468, Nr173 poz.1218) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 89/1 o pow. 3716 m2 i część działki nr 84/3 o pow. 3885 m2 przy ulicy Gwardii Ludowej w Płocku dla RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. 1 Maja 7a na okres od 01.08.2008r. do 31.07.2013r. z przeznaczeniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 130
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji