Zarządzenie Nr 1211/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku.

Zarządzenie Nr 1211/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku.

              Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr.23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr. 113, poz.984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 17 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


1.Zwiększyć limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku o 1 etat.
2.Limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku po dokonanym zwiększeniu wynosi 7 etatów.

§ 2.


Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok, a do chwili jego uchwalenia – Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 125
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji