Zarządzenie Nr 3716/05 z dnia 22 lipca 2005r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Medycznej w Płocku będącej własnością gminy Płock.

Zarządzenie Nr 3716/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2005r.

w sprawie :  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Medycznej w Płocku będącej własnością gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782) w związku z §6 ust.1a uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat,   Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej o pow. 48 m2 zlokalizowanej jako część działki nr  524/2 przy  ul. Medycznej w Płocku  z przeznaczeniem pod pawilon handlowy dla Pana  Pawła Wąsak   zam. ...* na okres  od 01.09.2005r. do 31.08.2006r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 17,00 zł/m²/m-c plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 02 sierpnia 2005, godzina 12:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 382
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji