Zarządzenie Nr 1256/04 z dnia 20 stycznia 2004r.
w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat.

Zarządzenie nr 1256/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80. poz. 717), art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43  ze zm.: Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz. 770, Dz.U. Nr 106 poz. 679, Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz.U. z 2002r. Nr113 poz. 984) oraz Uchwały Rady Miasta Płocka z dnia 24.02.1998 r. nr 924/LX/98 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam ceny usług świadczonych przez:
1.Pływalnię Miejską PODOLANKA przy ulicy Czwartaków 6,
2.Pływalnię Miejską JAGIELLONKA przy ulicy 3 Maja 4,
3.Pływalnię Miejską KOBYLIŃSKIEGO przy ulicy Kobylińskiego 28,
4.Miejskie Centrum Sportu przy ulicy Sportowej 1,
5.Halę Sportową przy ulicy Korczaka 10,
6.Salę Sportową i Zielony Ogródek przy Pl. Dąbrowskiego 4,
7.Kąpielisko Miejskie SOBÓTKA,
w wysokości zgodnej z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Z opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych zwalnia się:
1.Uczniów płockich szkół  w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych i obowiązkowych zajęć klas sportowych, zgodnie z wykazem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.
2.Członków uczniowskich klubów sportowych, nie mających możliwości korzystania z innych obiektów niż administrowane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych.
3.Członkowie Samorządowego Klubu Sportowego MAGISTRAT.

 

§ 3

Opłatę w wysokości 1 zł za godzinę od osoby ustala się dla:
1. Dzieci i młodzieży do lat 18 będących członkami lub podopiecznymi instytucji i stowarzyszeń prowadzących na terenie Płocka działalność sportową oraz charytatywno –   opiekuńczą [do 2 godzin tygodniowo ].
2. Funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Służby Więziennej działających na terenie Płocka.
3. Powyższa ulga obowiązuje wyłącznie na Pływalni Miejskiej JAGIELLONKA, Pływalni Miejskiej KOBYLIŃSKIEGO oraz sali sportowej przy Pl. Dąbrowskiego 4.


§ 4

Ulg w opłatach  za korzystanie z miejskich obiektów sportowych, o których mowa w  § 1 pkt 2-6 udziela się:
1.Osobom dorosłym zrzeszonym w instytucjach i stowarzyszeniach prozdrowotnych.
2.Członkom płockich klubów sportowych,  w związku z przygotowaniem do zawodów rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej, podczas których będą promować Miasto Płock [przez okres 2 miesięcy przed terminem zawodów].
3.Wysokość ulg określa się na poziomie:
50% na Pływalnię Miejską JAGIELLONKA,
70% na Pływalnię Miejską KOBYLIŃSKIEGO,
50% na Miejskie Centrum Sportu,
50% na Halę Sportową przy ulicy Korczaka 10,
50% na Salę Sportową przy Pl. Dąbrowskiego 4.

§ 5

Zwolnienia i ulgi za wyjątkiem §2 pkt. 1 udzielane są na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.

§ 6

Wymiar godzin podlegających zwolnieniom i ulgom określa Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 7

Wejścia na obiekt odbywają się w zorganizowanych grupach zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorem Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych po podpisaniu stosownego porozumienia.


§ 8

Zwolnień i ulg na organizację imprez nie mających charakteru cyklicznego udziela się na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.

§ 9

Zwolnienia i ulgi z wyłączeniem §2 pkt. 1 obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym zostały udzielone.

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

§ 11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miasta Płocka.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 505
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji