Zarządzenie Nr 3101/09 z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Zarządzenie Nr 3101/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327 ,Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008.Nr 180 poz.1111,Nr 223.poz 1458) oraz uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1) Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku, środki trwałe według załącznika do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy - Miasta Płocka.
2) Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków
trwałych o wartości 21 000,00/ dwadzieścia jeden tysięcy /złotych przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, według wartości przedstawionej w załączniku, o którym mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 14 kwietnia 2009, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 142
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji