Zarządzenie Nr 2724/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 173/77 o powierzchni 215 m2.

Zarządzenie Nr 2724 /04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 173/77 o powierzchni 215 m2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, ze zm.; Dz.U z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058; z 2003r. Nr 80 poz 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492), § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 593/XXXII/04 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat
 - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje :

§ 1.

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 173/77 o powierzchni 215 m2 położonych w Płocku przy ulicy Otolińskiej 25, objętej umową sprzedaży warunkowej z dnia 26 października 2004r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Marię Świecką Rep. A – 6877/2004).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 123
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji