Zarządzenie Nr 1200/04 z dnia 12 stycznia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na proporczykach klubowych WISŁY Płock

Zarządzenie Nr 1200 /04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 stycznia 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na proporczykach klubowych WISŁY Płock

Na podstawie art. 30, ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717) w związku z §13 ust. 2 pkt. 17 Statutu Miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 1306 i §8 ust.1), Zarządzenia Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zarządzam, co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu miasta Płocka na proporczykach klubowych WISŁY Płock.
2.Odstępuje się od zawierania umowy oraz od ustalenia opłat.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 132
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji