Zarządzenie Nr 1555/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zarządzenie  Nr   1555/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  31 stycznia 2008 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku  wkładu niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327 ,Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218) oraz uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co  następuje:


 § 1

1)Wnosi się jako  wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Płocku, środki trwałe według załączników 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Miasta Płocka.*
2)Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków
trwałych o wartości 1 372 000,00 /jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa
tysięce/ złotych  przeznacza się   na podwyższenie kapitału  zakładowego spółki
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą  w Płocku, według  wartości
przedstawionej w załącznikach, o których mowa w §1 ust.1

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

* - załączniki 1-8 dostępne są w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 110
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji