Zarządzenie Nr 1223/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do udzielania zamówień publicznych oraz do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego bieżącej działalności zakładu na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 1223/04
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia13 stycznia 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do udzielania zamówień publicznych oraz do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego bieżącej działalności zakładu na 2004 rok.

Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art.30 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, 2002 roku Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz.664; Dz. U. Nr 113, poz. 984 , z 2003 roku Dz. U. Nr 2 poz. 16, Dz. U. Nr 130, poz 1188, Dz. U. Nr 165, poz. 1591, Dz. U. Nr 197, poz. 1661) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Upoważnić Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do udzielania zamówień publicznych oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego bieżącej działalności zakładu  na 2004 rok wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.


§ 2.


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok, a do czasu jego uchwalenia - Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90095 –  Pozostała działalność
      (Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku)


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji