Zarządzenie Nr 315/07 z dnia 23 lutego 2007r.
w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Jana Pawła II: Małgorzaty i Czesława Parczewskich, Krystyny Michasik-Mańkowskiej i Jana Mańkowskiego oraz Marioli i Janusza Lewandowskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku
Zarządzenie Nr 315/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Jana Pawła II: Małgorzaty i Czesława Parczewskich, Krystyny Michasik-Mańkowskiej i Jana Mańkowskiego oraz Marioli i Janusza Lewandowskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635), art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337)oraz w związku z Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku i Zarządzeniem Nr 1359/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2004r., Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1
Złożony w dniu 03.10.2003r. przez mieszkańców ul. Jana Pawła II: Małgorzatę i Czesława Parczewskich, Krystynę Michasik-Mańkowską i Jana Mańkowskiego oraz Mariolę i Janusza Lewandowskich protest do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, dotyczący sprzeciwu wobec przyłączenia działki o nr ew. 510/1 w całości do działki nr ew. 510/3, co uniemożliwi dostęp do działek stanowiących własność wnioskodawców od ul. Swojskiej – zostaje uwzględniony.

§ 2
W projekcie planu dokonać zmian polegających na:
wydzieleniu z działki o nr ew. 510/1 pasa gruntu o szerokości 5m wzdłuż działek o nr ew. 510/4, 510/5, 510/6,
dopuszczeniu urządzenia w/w pasa gruntu w formie ciągu pieszego na zasadzie współwłasności wnoszących protest,
umożliwieniu dodzielenia pozostałej części działki o nr 510/1 do działki nr ew. 510/3.
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym protest.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 6066/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Jana Pawła II: Małgorzaty i Czesława Parczewskich, Krystyny Michasik-Mańkowskiej i Jana Mańkowskiego oraz Marioli i Janusza Lewandowskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji