Zarządzenie Nr 2148/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. z późn. zm.,
Zarządzenie Nr 2148/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem Nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. z późn. zm.,
zarządza się, co następuje:


§ 1

Przekazuje się do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku – jednostka budżetowa zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą” - w zakresie od przejazdu kolejowego do granicy miasta Płocka, prowadzone dotychczas przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Płocka.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2008, dział 600, rozdział 60015, § 6050, zadanie pn. „Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji