Zarządzenie Nr 2730/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie: umorzenia należności pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji miejskich w Płocku.

Zarządzenie Nr 2730/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie: umorzenia należności pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji miejskich w Płocku.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 2 ust 1a Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa  zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku i Uchwałą Nr 565/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Umorzyć należność pieniężną wobec Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w wysokości 308.238,37 zł. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji miejskich w Płocku.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji