Zarządzenie Nr 4220/05 z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych pracownikom III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

Zarządzenie Nr 4220/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie przyznania nagród pieniężnych pracownikom III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), w związku z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia  7 września  1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz.1400) i art. 49 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213 poz. 2081 i z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 179 poz. 1845 z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz.1526/ oraz Uchwałą Nr  670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 644/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia  2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock zarządzam:

§1

Z okazji obchodów 35 – lecia istnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku przyznaję nagrody pieniężne.

Dla nauczycieli nagrody w wysokości:

1.
Katarzyna Góralska
Dyrektor
- 2 500,- zł.
2.
Grzegorz Gołębiewski
nauczyciel
- 2 500,- zł
3.
Ewa Zielińska
nauczyciel
- 2 500,- zł.
4.
Grażyna Rybicka
nauczyciel
- 2 500,- zł.
5.
Mirosława Garstka
wicedyrektor
- 2 500,- zł.
6.
Teresa Heród
nauczyciel
- 2 500,- zł.
7.
Irena Brzozowska
nauczyciel
- 2 500,- zł.
8.
Krystyna Gąsiorowska
nauczyciel
- 2 500,- zł.
9.
Maria Jaryniuk
nauczyciel
- 2 500,- zł.

Dla pracowników obsługi nagrody w wysokości:
10.
Małgorzata Czarnecka
sprzątaczka
- 1 700,- zł.
11.
Bożenna Dylewska
sprzątaczka
- 1 700, -zł.

§ 2

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka na rok 2005 – Dział 801, rozdział 80120, plan finansowy III Liceum Ogólnokształcącego.

§ 3

Ustalam termin wypłaty na dzień 25 listopada 2005r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 14:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 126
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji