Zarządzenie Nr 1862/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna.
ZARZĄDZENIE Nr 1862/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku, Nr 26, poz. 306; Dz.U. z 2001 roku, Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799; Dz.U. z 2002 roku, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 roku, Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759; Dz. U. z 2004 roku, Nr 116 poz. 1207) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ustala się Panu Krzysztofowi Ganc – Prezesowi Zarządu Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna, wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości stanowiącej 3,7 – krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 marca 2008 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 maja 2008, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 231
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji