Zarządzenie Nr 2846/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.

Zarządzenie Nr 2846/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004 roku.


w sprawie:  wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271  z  2002 r.,  Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 168 poz 1383, Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.,  Dz. U. Nr 113 poz. 1069
z 2003 r. i Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 16 lit. a,  § 5 i § 6 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r.),  zarządzam co następuje:

§ 1

Skierować Panią Annę Szymańską do zawarcia umowy najmu lokalu  mieszkalnego  nr  45 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w  Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 33,05 m2 i mieszkalnej 24,13 m2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 202
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji