Zarządzenie Nr 2749/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 2749/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004 roku


w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok po dokonanych zmianach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku i zmienionych Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zaopiniować plan działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok po dokonanych zmianach stanowiący Załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr  1455/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2004 rok.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 13:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 340
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji