Zarządzenie Nr 1562/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2007 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.
Zarządzenie Nr 1562/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2007 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711) oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. oraz zarządzeniem nr 1376/07 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.

§ 2.

Określa się termin wypłat w dniach od 1 lutego do 31 marca 2008 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 07 lutego 2008, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 701
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji