Zarządzenie Nr 1493/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie: harmonogramu realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok
Zarządzenie Nr 1493/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie: harmonogramu realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), art.186 ust. 5 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 zmienionego zarządzeniem Nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 roku oraz zarządzeniem Nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się harmonogram realizacji budżetu miasta na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 25 stycznia 2008, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji