Zarządzenie Nr 4127/05 z dnia 03 listopada 2005r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zarządzenie Nr 4127/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 3 listopada 2005r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 11 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku oraz Zarządzeniem Nr 4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 –  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 –  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
3,00 etaty w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim zastępowanego pracownika jednostki,
2,00 etaty od dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim zastępowanego pracownika jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 10 listopada 2005, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 095
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji