Zarządzenie Nr 1226/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: przystąpienie Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta do licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zarządzenie Nr 1226/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004  roku


w sprawie: przystąpienie Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta do licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153 poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku, oraz projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:


§ 1


Przystąpienie Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta do licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


§ 2

Przeznaczenie środków na cel określony w § 1 w wysokości do 600,00 zł.


§ 3


Określić źródło finansowania: projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok zadanie Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta i Zastępców (Dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu).


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w dniu 11 stycznia 2004 roku.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 378
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji