Zarządzenie Nr 1614/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: przyjęcia wykazu zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 1614/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004r.


w sprawie: przyjęcia wykazu zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.    


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 4 ust. 1 pkt. 22 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568), w związku z art. 1 ust. 2 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami: Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz. 238, z 2001r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792, Nr 228 poz. 2255, z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 44 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128 poz. 1176, Nr 135 poz. 1268, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966), art. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o rahabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 228, poz. 2262 z 2003r.), Uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 341/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka, Uchwały Nr 649/XXX/00 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Płocka w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej oraz w związku Uchwałą Nr 368/XX/04 rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004r. Prezydent Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Przyjąć wykaz zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe i finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem         Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określić źródło finansowania: dział 853, rozdział 85395, § 2820, zadanie 3/WZS/G - Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 31 marca 2004, godzina 16:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 579
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji