Zarządzenie Nr 1401/08 z dnia 08 stycznia 2008r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 1401/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 stycznia 2008r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok.

Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2008 rok wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne oraz rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (Miejski Zarząd Dróg w Płocku).

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 240
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji