Zarządzenie Nr 336/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok
Zarządzenie Nr 336/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz.1055) oraz art.186 ust. 5 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzić zmiany do harmonogramu realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok według załącznika Nr 1, stanowiącego integralną cześć zarządzenia.

§ 2

Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 225
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji