Zarządzenie Nr 1355/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie: rozpatrzenia uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja.
Zarządzenie Nr 1355 / 2007
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja.

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz uchwały Nr 986/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja,
Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1
Złożona w dniu 5 listopada 2007 roku przez Grażynę Gajos i Marka Gajosa uwaga do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja, dotycząca:
a)zmiany zapisu w zakresie obsługi komunikacyjnej – zostaje uwzględniona;
b)zmiany wskaźników parkingowych dla funkcji usługowej – zostaje uwzględniona w części;
c)zmiany zapisu dotyczącego wskaźnika parkingowego dla funkcji mieszkaniowej – zostaje uwzględniona;
d)zmiany zapisu dotyczącego zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako funkcji dopuszczalnej – zostaje uwzględniona;
e)zmiany zapisu dotyczącego możliwości zwiększenia wysokości budynku w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem dominanty wysokościowej - zostaje uwzględniona.

§ 2
W projekcie planu dokonać zmian polegających na:
a)ustaleniu obsługi komunikacyjnej terenu z przyległych ulic: 1-go Maja i Królewieckiej, zgodnie z załącznikiem;
b)ustaleniu wskaźników parkingowych dla funkcji usługowej:
1 miejsce postojowe na 4 pracowników,
12 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej bez wliczania powierzchni ruchu, takich jak: powierzchnie klatek schodowych, korytarzy, szybów dźwigowych, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni oraz bez wliczania powierzchni pomocniczych, takich jak powierzchnie: magazynów, biur, stałych ekspozycji wystawowych;
c)ustaleniu wskaźnika parkingowego dla funkcji mieszkaniowej:
- 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w parkingu podziemnym;
d)dopuszczeniu funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;
e)ustaleniu na rysunku projektu planu maksymalnej powierzchni dominanty wysokościowej, zgodnie z załącznikiem.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji