Zarządzenie Nr 1662/08 z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, ulica Norbertańska 2.
Zarządzenie Nr 1662/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, ulica Norbertańska 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218), art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze zm. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007r. Nr 173, poz. 1218) § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. ze zmianami, § 8 pkt II 30 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 325/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2007 r.
zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku do używania środków trwałych stanowiących własność Gminy Płock tj. przebudowanego wybiegu dla lampartów perskich, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przebudowanej nawierzchni alejek spacerowych na terenie ZOO o wartości 1 057 131,65 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden 65/100 złotych) według dowodów przyjęcia OT z dn 11.02.2008 r

§ 2

Przekazanie dokonane zostanie w formie pisemnej na podstawie protokołu przekazania środka trwałego -” PT”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 101
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji