Zarządzenie Nr 2931/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo – wychowawcze po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 2931/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie  ustalenia  planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo – wychowawcze po dokonanych zmianach.
    
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055); art.21 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Dz. U. Nr 45 poz. 391,  Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U., Dz. U. Nr 166, poz. 1611 Nr  189 poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz.. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz.1291, Dz. U. Nr 210, poz.2135), Uchwały Nr 580/XXVI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie powołania środka specjalnego szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych – wychowawczych – jednostek budżetowych oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.

§ 2.

Upoważnić Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków środka specjalnego między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 2744/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo – wychowawcze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie i ma zastosowanie do przychodów i wydatków objętych środkiem specjalnym począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 13 stycznia 2005, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 153
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji