Zarządzenie Nr 2524/08 z dnia 24 października 2008r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2429/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 października 2008 r.
Zarządzenie 2524/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 października 2008r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2429/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 października 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; D z. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708; Dz. U. Nr 220 poz. 1601; Dz.U. Nr 220 poz. 1600 z 2006 r.; Dz. U. Nr 69 poz. 468; Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.; Dz. U. Nr 59 poz. 369 z 2008 r.), postanawiam co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 2429/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 października 2008 r. w sprawie naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16, stanowiącym własność Gminy-Miasta Płock nadać nową treść Załącznikowi nr 1 do w/w zarządzenia o brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. *

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie zamieszczono załącznika; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 18 listopada 2008, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji