Zarządzenie Nr 2261/08 z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie wykonywania zadań, kompetencji i nadzoru Zastępców Prezydenta Miasta Płocka oraz Sekretarza Miasta Płocka nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka
ZARZĄDZENIE Nr 2261/2008
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie wykonywania zadań, kompetencji i nadzoru Zastępców Prezydenta Miasta Płocka oraz Sekretarza Miasta Płocka nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka

Na podstawie §11 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządza się, co następuje:

§1. Powierzam Zastępcom Prezydenta oraz Sekretarzowi Miasta Płocka prowadzenie w moim imieniu zadań Miasta poprzez podejmowanie decyzji, koordynację i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne, m.in. współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w nastepującym zakresie:
1) Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju podlegają następujące komórki organizacyjne:
a) Wydział Urbanistyki i Architektury,
b) Wydział Geodezji i Katastru,
c) Wydział Inwestycji Miejskich,
d) Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą,
e) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
f) Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy,
g) Wydział Kultury i Sportu,
h) Wydział Edukacji.
2) Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych podlegają następujące komórki organizacyjne:
a) Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c) Oddział Nadzoru Właścicielskiego,
d) Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
e) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
f) Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych,
g) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych.
3) Sekretarzowi Miasta Płocka podlegają następujące komórki organizacyjne:
a) Wydział Spraw Organizacyjnych
b) Wydział Spraw Administracyjnych,
c) Biuro Obsługi Rady Miasta,
d) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

§2. Zadania i kompetencje Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej przewidziane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka oraz innych uregulowaniach wewnętrznych przejmują pozostali Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarz Miasta Płocka, zgodnie z podziałem kompetencji określonym w §1.

§3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do:
1) przygotowania upoważnień i pełnomocnictw zgodnie z nowym podziałem kompetencji;
2) zapoznania się oraz podległych pracowników, stażystów oraz praktykantów z treścią Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta oraz Sekretarzowi Miasta Płocka.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 151
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji