Zarządzenie Nr 2814/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych – ZB w Płocku.

Zarządzenie Nr 2814/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora  Zespołu Szkół Technicznych – ZB w Płocku.


          Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz  Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) zarządza się, co następuje:


§ 1

 
Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Bernarda Szymańskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – ZB w Płocku, o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły  Pana Tadeusza Cieszkowskiego.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 21 grudnia 2004, godzina 08:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 193
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji