Zarządzenie Nr 2264/08 z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Zarządzenie Nr 2264/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie określenia obowiązków związanych z przygotowaniem zadania pt. Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne do współfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, zmienionym Zarządzeniem Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku.

§ 1
Powołuje się następujące osoby odpowiedzialne za przygotowanie zadania pt. „Rozbudowa
i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne” do realizacji
z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
1.Kierownik projektu – Grzegorz Orzeł, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
2.Inspektor Wiodący – Lila Krzemińska, Wydział Inwestycji Miejskich
3.Koordynator ds. technicznych – Maciej Bazylczuk, Kierownik Oddziału Planowania, Projektowania
i Realizacji Inwestycji
4.Koordynator ds. formalnych – Izabela Kamińska, Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
5.Koordynator ds. formalnych – Agata Rakowska, Podinspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
6.Specjalista ds. partnerstwa – Anna Aneta Młodawska-Niedzielska – Wydział Kultury i Sportu
7.Specjalista ds. partnerstwa i promocji produktu turystycznego – Iwona Chilman – Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

§ 2
Do zadań Kierownika projektu należy:
nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej inwestycji,
monitoring i nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania umożliwiającej rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem,
nadzór nad terminowym nawiązaniem partnerstwa i właściwym podziale zadań między partnerów projektu,
nawiązanie i określenie warunków współpracy (podpisanie stosownych umów bądź porozumień)
z podmiotami, które będą użytkownikami powierzchni zaplanowanej w ramach projektu technicznego: Straż Miejska, WOPR, Policja oraz inne podmioty zainteresowane dzierżawą powierzchni usługowych
stały monitoring i synchronizacja zadań poszczególnych wydziałów UMP zaangażowanych w proces przygotowania zadania do współfinansowania,
bieżące informowanie Prezydenta Miasta Płocka o stanie zaawansowania prac nad przygotowaniem projektu i ewentualnych zagrożeniach.

§ 3
Do zadań Inspektora Wiodącego należy:
przestrzeganie ustalonego harmonogramu pracy nad przygotowaniem zadania,
nadzór nad technicznym przygotowaniem projektu, a w szczególności odpowiednim przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania, harmonogramów realizacji inwestycji, kosztorysów, itp.,
nadzór nad terminowym opracowaniem dokumentacji technicznej projektu,
bieżące kontakty z projektantem (firmą projektową),
we współpracy z Koordynatorem ds. formalnych dokonanie wyboru oraz podpisanie umowy
z firmą konsultingową w celu opracowania odpowiednich dokumentów niezbędnych do aplikowania
o środki w ramach RPO WM (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, etc.),
merytoryczna współpraca z firmą konsultingową podczas tworzenia studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej,
niezwłoczny kontakt z koordynatorem ds. formalnych w przypadku wystąpienia problemów np.: opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej,
przygotowanie stosownych uchwał Rady Miasta Płocka,
inne zadania wynikające z dostępnych wytycznych Instytucji Wdrażającej.

§ 4
Do zadań Koordynatora ds. formalnych związanych z przygotowaniem zadania do współfinansowania należy:
koordynacja pracy nad formalnym przygotowaniem zadania do współfinansowania (opracowanie harmonogramu działań, organizacja spotkań osób odpowiedzialnych, przekazywanie stosownych informacji na temat stanu zaawansowania prac, monitorowanie postępu przygotowania dokumentacji technicznej zadania, itp.),
wskazanie wytycznych do opracowania dokumentów aplikacyjnych lub firm zewnętrznych świadczących takie usługi,
udział w procesie wyboru firmy konsultingowej oraz bieżąca współpraca w zakresie opracowania części opisowej dokumentów aplikacyjnych,
współpraca z firmą konsultingową w zakresie kompletności wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz jego zgodności z wytycznymi Instytucji Wdrażającej RPO WM,
współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi UMP i jednostkami organizacyjnymi w celu właściwego przygotowania zadania do współfinansowania (Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Komunikacji Społecznej, Wydział Urbanistyki i Architektury, itp.),
korespondencja z Instytucją Wdrażającą w zakresie planowanego zadania,
złożenie wniosku aplikacyjnego w Instytucji Wdrażającej,
uzupełnianie uchybień formalnych we wniosku zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej oraz ponowne złożenie wniosku,
monitorowanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku oraz informowanie Prezydenta Miasta Płocka o aktualnym stanie procedury weryfikacyjnej,
udział w opracowaniu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
monitorowanie i współpraca w przygotowaniu stosownych uchwał Rady Miasta Płocka,
inne zadania wynikające z dostępnych wytycznych Instytucji Wdrażającej.

§ 5
Do zadań Koordynatora ds. technicznych należy:
nadzór i koordynacja technicznej strony przygotowania zadania do realizacji.

§ 6
Do zadań Specjalisty ds. partnerstwa należy w szczególności:
- wiodąca rola w zakresie nawiązania partnerstwa z Płockim Okręgowym Związkiem Żeglarskim,
- przygotowanie umowy partnerskiej zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej/Zarządzającej,
podział zadań i odpowiedzialności między partnerów projektu,
nadzór i kontrola realizacji postanowień umowy,
bieżąca współpraca z partnerem projektu w celu efektywnej i skutecznej realizacji założeń partnerstwa, a tym samym celów projektu,
sprawozdawanie Kierownikowi projektu efektów i postępów partnerstwa,
współpraca z pozostałymi członkami Zespołu.

§ 7
Do zadań Specjalisty ds. partnerstwa i promocji produktu turystycznego należy w szczególności współpraca ze Specjalistą ds. partnerstwa w zakresie:
nawiązania partnerstwa z Płockim Okręgowym Związkiem Żeglarskim,
przygotowania umowy partnerskiej zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej/Zarządzającej,
podziału zadań i odpowiedzialności między partnerów projektu,
nadzoru i kontroli realizacji postanowień umowy,
bieżącej współpracy z partnerem projektu w celu efektywnej i skutecznej realizacji założeń partnerstwa a tym samym celów projektu,
sprawozdawanie Kierownikowi projektu efektów i postępów partnerstwa,
opracowania i wdrożenia kampanii promocyjnej projektu zgodnej z wytycznymi Instytucji Wdrażającej/Zarządzającej,
współpraca z pozostałymi członkami Zespołu.

§ 8
W przygotowaniu zadania do współfinansowania na wniosek Koordynatora ds. formalnych uczestniczą:
Skarbnik Miasta Płocka/Wydział Skarbu i Budżetu – przy opracowaniu dokumentacji finansowej zadania oraz zawieraniu umów,
Wydział Zamówień Publicznych – przygotowanie zadania zgodnie z procedurami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Kancelaria Prezydenta Miasta Płocka – Zespół Obsługi Sekretariatów - w zakresie niezwłocznego przekazywania do Koordynatora ds. formalnych korespondencji związanej z zadaniem.

§ 9
Kierownicy komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych w terminie zapewniającym sprawną realizację przedsięwzięcia zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów, wydawania opinii, uzgodnień i decyzji, a także do aktywnego włączenia się
w proces przygotowania zadania do współfinansowania, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego UMP.

§ 10
Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z §3, §4 §5, §6, §7 powierza się Kierownikowi projektu we współpracy z Dyrektorami poszczególnych wydziałów merytorycznych.

§ 11
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju, Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej oraz Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 12
Traci moc Zarządzenie Nr 2048/08 Prezydenta Miasta Płocka.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji