Zarządzenie Nr 4117/05 z dnia 03 listopada 2005r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – Jednostki Budżetowej w Płocku.

Zarządzenie Nr 4117/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 listopada 2005r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – Jednostki Budżetowej w Płocku.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2005r. Nr 37 poz. 331) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – Jednostki Budżetowej w Płocku o treści ustalonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – Jednostki Budżetowej w Płocku stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 145/2833/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2002r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 472/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2003r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 15 listopada 2005, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji