Zarządzenie Nr 1160/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
Zarządzenie Nr 1160/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), § 9 ust. 2 Statutu Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 264/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały 935/LX/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. zarządza się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się limit zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku o 12 etatów, tj. do wysokości 73,5 etatów, na czas określony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 130
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji