Zarządzenie Nr 2925/04 z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Asnyka 17 w Płocku.

ZARZĄDZENIE NR 2925/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Asnyka 17 w Płocku.     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r. Dz.U. Nr 153, poz.1271
z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r. Dz.U.Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) i na podstawie art. 4, art. 6 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz.U. Nr 71 poz.733 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 168, poz.1383 z 2002r., Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 1069 z 2003 roku, Dz.U. Nr 116, poz.1203 z 2004 r.) oraz § 2 ust.1 pkt 13 oraz  § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządzam co następuje:       
  

§ 1

Skierować Jadwigę i Ryszarda małż. Urbanowicz do zawarcia umowy najmu mieszkania kwaterunkowego nr 2 przy ul. Asnyka 17 w Płocku, składającego się
z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 41,64 m2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 10 stycznia 2005, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji