Zarządzenie Nr 3102/09 z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3085/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2009 roku.
ZARZĄDZENIE NR 3102/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3085/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2009 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458), w związku
z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka
w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3085/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego dotychczasowy § 1 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„nieruchomości zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Dąbrowskiego 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym działka 939, o powierzchni 2434 m2, zabudowanej budynkiem pralni o powierzchni użytkowej 178,8 m2, budynkiem szwalni o powierzchni użytkowej 275,4 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 420 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za
nr PL1P/00067873/2.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji