Zarządzenie Nr 2536/08 z dnia 29 października 2008r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Zarządzenie Nr 2536/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 11pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz oraz § 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 3 etaty w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2.
Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 29 etatów w okresie do dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników  (2 etaty)
2) 27 etaty od dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników.
§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 163
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji