Zarządzenie Nr 26/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie wniosku Wiesława Zawadka o umorzenie kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 150 przy ul.
Zarządzenie Nr 26/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie wniosku Wiesława Zawadka o umorzenie kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 150 przy ul.
Pszczelej 2 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz 3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r.) oraz § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 r w sprawie pobierania kaucji mieszkaniowych, zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 5442/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

Nie wyrazić zgody na umorzenie kaucji mieszkaniowej za wynajęcie Panu Wiesławowi Zawadka lokalu mieszkalnego nr 150 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 2
w Płocku.

§ 2

Rozłożyć na 5 rat spłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości
861,00 zł. z tytułu zawarcia z Panem Wiesławem Zawadka umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 150 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji