Zarządzenie Nr 1759/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. xxxxxxxxx w Płocku stanowiącego własność gminy Płock.

Zarządzenie Nr  1759/04
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia  29 kwietnia  2004r.


w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  gruntu zlokalizowanego przy ul. xxxxxxxxx w Płocku stanowiącego własność gminy Płock.
        
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058,  z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19 poz.177) w związku z § 5 uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat, Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje; 

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  gruntu o pow. xxm2  zlokalizowanego jako część działki Nr xxxx przy ul. xxxxxxxxxxxx w Płocku                      z przeznaczeniem pod uprawy dla xxxxxxxxx  zam. w Płocku, ul. xxxxxxxxx na okres  od 01.07.2004r. do 30.06.2006r.                

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości  xxxx zł/ar/m-c.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 04 maja 2004, godzina 12:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji