Zarządzenie Nr 4388/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.

Zarządzenie Nr 4388/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 3079/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 roku) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku oraz Zarządzeniem Nr 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią Annę Mokrzanowską zadłużenia pieniężnego w łącznej wysokości  610,14 zł. (kwota główna w wysokości 412,00 zł. oraz odsetki w wysokości 198,14 zł.) wymagalnego względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.
2.Ustalić wysokości rat spłaty należności określonej w pkt 1:
26,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2006 roku do listopada 2007 roku,
12,14 zł. płatne do 20 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji