Zarządzenie Nr 3107/09 z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka do Dobruski (Czechy) w dniach 26 – 29 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 3107/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2009r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka do Dobruski (Czechy) w dniach 26 – 29 marca 2009 roku

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego zarządzeniem nr 2208/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/08 z dnia 1 września 2008 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wyjazd delegacji miasta Płocka do Dobruski (Czechy) w dniach 26 – 29 marca 2009 roku w następującym składzie:
1.Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta
2.Ewa Adasiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji
3.Iwona Romana Załęska – główny specjalista w Wydziale Edukacji
4.Elżbieta Rychlewska – inspektor w Wydziale Edukacji
5.Remigiusz Chmielewski - kierowca.

§ 2
Cel wyjazdu: spotkanie przedstawicieli miast, szkół i instytucji oświatowych z okazji obchodzonego w Czechach Dnia Nauczyciela.

§ 3
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4420, zadanie nr 01/WPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 167
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji