Zarządzenie Nr 4377/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
zmieniające Zarządzenie Nr 4291/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 4377/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4291/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; z 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 139 poz.1324, Nr 124 poz. 1152, Nr 229 poz. 2276; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz.15, Nr 213 poz.2155; z 2005r. Nr 10 poz.66 oraz §§ 4, 8, 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r.,  Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005r., Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 1 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 4011/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005r., Zarządzeniem Nr 4147/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005r.  zarządzam:

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie :
„Na wniosek Skarbnika Miasta Płocka powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Maria Różycka                   - przewodnicząca
2. Jacek Gałczyński                - członek
3. Janina Goćkowska              - członek”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierzam  Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 09 stycznia 2006, godzina 09:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 143
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji