Zarządzenie Nr 4239/05 z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 462/9 położonego przy ul. Mikołaja Reja 19 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Zarządzenie  Nr 4239/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr  462/9 położonego przy ul. Mikołaja Reja 19 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441] i art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 , art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz 1420, Nr 175 poz. 1459] w związku z Uchwałą Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność  Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Płocku przy ul. Mikołaja Reja 19 oznaczoną jako działka nr 462/9
o pow. 3596 m2 na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości – Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Mikołaja Reja 19 oznaczonej jako działka nr 462/9 o powierzchni 3596 m2
 w wysokości – 314 031,00  zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 228 929,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu  w wysokości – 85 102,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 99% określonej w Uchwale Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt.3 wynosi – 851,02 zł.  (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden złotych dwa grosze).
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
5/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 14:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 003
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji