Zarządzenie Nr 1870/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych
ZARZĄDZENIE NR 1870/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 kwietnia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych

Na podstawie § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r.w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271,zm. Dz.U.z 2004r.Nr 237 poz.2376), oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1140/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zm., zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1828/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych wprowadzam następującą zmianę:
w § 1 ust. 1 w tabeli poz. 45 otrzymuje brzmienie:

Lp.: 45
Nazwisko i imię: Derlukiewicz Anna
Wydział/Oddział/Referat: WGK.I
Poj. silnika: 1400
Miesięczny limit kilometrów: 250

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 21.04.2008r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 maja 2008, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 114
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji